Pralnia dywanów – regulamin


Przed oddaniem dywanu do naszej pralni prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy w zakresie czyszczenia dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych. Ogólne warunki świadczenia usług w zakresie czyszczenia dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wykonawcą usługi jest firma FUH RS CLEAN z siedzibą w Opolu przy ulicy Jana Styki 17, zwana w dalszej części regulaminu RS Clean lub pralnia. Regulamin określa warunki wykonania usług prania dywanów oraz innych usług dodatkowych zawartych w ofercie. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi prania dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych należy kierować do firmy RS CLEAN.
II. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.
 2. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz zamówieniowy.
 3. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Pralnia przyjmując do wykonania zlecenie, zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom klienta według określonego cennika.
 5. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia dywanów, wykładzin, tapicerki w trakcie wykonywania usługi, powstałe z powodu ukrytych wad dostarczanych przedmiotów.
 6. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam , szczególnie gdy plamy są stare lub były uprzednio zapierane.
 7. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że dywan posiada oznakowanie fabryczne, co do sposobu jego konserwacji. W innym wypadku Zamawiający będzie informowany o sposobie prania i ewentualnym ryzyku uszkodzenia. Pranie dywanów nie posiadających oznakowań producenta wykonujemy metodą zalecaną do danego typu włókien i technologii produkcji dywanu.
 8. Pralnia zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku zamówienia prania dywanu, który został przez innych wykonawców zniszczony lub wyprany niezgodnie zaleceniami producenta.
 9. Dywany z wiskozy (sztuczny jedwab), wełniane, kilimy, bawełniane oraz dywany z frędzlami, które zostały zniszczone w trakcie wcześniejszego prania przez różnych wykonawców przyjmowane są wyłącznie na odpowiedzialność Zamawiającego. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia tych zniszczeń.
 10. Niektóre kilimy w zależności od rodzaju użytego surowca i sposobu wykonania mogą stracić kształty i wymiary.
 11. Dywany i chodniki wełniane czyszczone po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.
 12. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego w miejscach intensywnie użytkowanych po dokładnym praniu uwidoczniają się obszary o ciemniejszych odcieniach będące wynikiem zużycia runa.
 13. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam szczególnie z: bejcy, rdzy, farb, przebarwień pochodzenia spożywczego (napojów gazowanych, soków, wina), brązowych przebarwień na jucie, plam po kawie, herbacie lub zacieku po zalaniu oraz innych silnych barwników czy przebarwień po moczu. Często niemożliwe jest usunięcie plam zapieranych domowymi sposobami lub nieodpowiednią chemią, gdyż doszło do utrwalenia plam lub spalenia włókna.
 14. Dywany klejone, podklejane, usztywniane mączką kostną które były wcześniej prane niewłaściwą metodą (pranie na wskroś) mogą ulec rozklejeniu. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu dywany. Klient zleca czyszczenie takiego dywanu tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Takie dywany są przyjmowane warunkowo do prania.
 15. Pralnia nie odpowiada za wady ukryte dywanu, wykładziny, tapicerki (wady konstrukcyjne ,wady dotyczące złego farbowania dywanu). Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wad ukrytych w przyjętych przedmiotach lub nieodpowiedniej jakości materiałów, za odklejenie tkaniny od warstwy usztywniającej, szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia dywanów, ubytek barwnika, połysku, zmianę elastyczności wyrobów.
 16. Przy oddawaniu dywanu, wykładziny, tapicerki do pralni, klient zobowiązany jest poinformować obsługę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach dywanu, takich jak mocz, wymiociny czy pleśń.
 17. Klient zobowiązany jest również do poinformowania o wcześniejszym czyszczeniu dywanu, wykładziny, tapicerki ręcznie środkami ogólnie dostępnymi oraz o przemoczeniu czy praniu wykonanym niezgodnie z zaleceniami producenta.
 18. Cena za wykonanie usługi ustalana jest zawsze indywidualnie. Cena nie zawierają kosztów odbioru i dostawy dywanów.
 19. Płatność za usługę jest dokonywana gotówką w trakcie odbioru przedmiotu.

III. KOSZT WYKONANIA USŁUGI

 1. Wysokość opłat za świadczone przez pralnię usługi określa cennik usług.
 2. Każdy dywan o wymiarach nie przekraczających 1m² liczony jest jak 1m² .

IV. ODBIÓR I DOSTAWA DYWANÓW

 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Standardowy termin wykonania usługi wynosi do 7 dni roboczych od chwili przyjęcia przedmiotu.
 2. Klient jest zobowiązany do odbioru pozostawionego przedmiotu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania informacji i wykonaniu usługi. Po upływie tego terminu pobierana jest od klienta opłata składowa 5 zł za 1 dzień. W przypadku nieterminowego odbioru dywanu wszelkie reklamacje dotyczące wykonania usługi nie będą uwzględniane.
 3. Przedmiot czyszczenia należy odebrać najpóźniej w terminie 60 dni od daty przyjęcia. Po tym terminie przekazujemy go do utylizacji.

V. REKLAMACJE

 1. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu. Klient jest upoważniony i zobowiązany do dokonania oględzin odbieranej rzeczy, celem stwierdzenia czy usługa została wykonana należycie.
 2. Reklamacje dotyczące przedmiotu usługi przyjmowane są w chwili odbioru, a reklamowana rzecz na czas rozpatrzenia reklamacji ma pozostać w depozycie pralni.
 3. Do reklamowanego przedmiotu należy dołączyć opis wady reklamowanej usługi.
 4. Reklamacje można składać pisemnie w siedzibie firmy lub drogą mailową na adres: biuro@rsclean.pl.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę.
 6. Klient w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.
 7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu – odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością przedmiotu w chwili oddania go do prania.
 8. W sytuacjach spornych powoływana będzie ekspertyza rzeczoznawcy, której koszt pokrywa strona, której stanowisko zostało potwierdzone.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby FUH RS Clean.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku powstania sporu między klientem a pralnią na skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Klienci zlecając usługę potwierdzają zapoznanie się z warunkami Regulaminu Pralni FUH RS Clean, jednocześnie wyrażając swoją zgodę na ich zastosowanie w sprawach spornych.
 5. Właściciel pralni może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.
Pralnia dywanów - regulamin

Pralnia dywanów – regulamin